Epic喜+3《古墓丽影》三部曲

Epic将连续15天送15款不同的游戏。今天是最后一天

赠送原价468元的《古墓丽影》新三部曲。 包含《古墓丽影 9》年度版、

《古墓丽影:崛起》20 周年纪念版、《古墓丽影:暗影》最终版

活动地址 

1、https://www.epicgames.com/store/zh-CN/p/tomb-raider 

2、https://www.epicgames.com/store/zh-CN/p/rise-of-the-tomb-raider 

3、https://www.epicgames.com/store/zh-CN/p/shadow-of-the-tomb-raider 

领取时间截止到2022.1.7 00:00

发表回复

后才能评论

评论(1)